{ Testebak derslerden geri kalma hadi şimdi başla çalışmaya. }

Yazım (İmla) Kuralları


Yazım (İmla) Kuralları

 

 

 

 

Bitişik Sözcükler;

Birçok
Birkaç
Biraz
Hiçbir
Herhangi
Gitgide

Ayrı Sözcükler;

Pek çok
Pek az
Her gün
Her an
Her bir
Her zaman
Bir gün
Bir ara
Bir an
Hiç kimse


Not; "Şey" Sözcüğü daima ayrı yazılır.

Örnekler;

Her şey
Bir şey
Hiçbir şey


Not; 

Birtakım  -> Bazı anlamına gelirse birleşik yazılır.
Bir takım -> şey anlamına gelirse ayrı yazılır.

Birebir  -> iyi,etkili,aynı anlamlarına gelirse bitişik yazılır.
Bire bir -> Karşılıklı anlamına gelirse ayrı yazılır.

Not; Yada Sözcüğü daima ayrı yazılır.


-de Ekinin Yazımı

-> Ek Olan -de;

Sözcüğe bitişik yazılır. Cümleden çıkartıldığında, Cümlenin anlamı bozulur. Benzeşme varsa benzeşmeye uğrar.

-> Bağlaç Olan -de;

Sözcükte ayrı yazılır. Cümleden çıkarıldığında cümlenin anlamı bozulmaz, Daralmaya uğrar. Benzeşmeye uğramaz.

Örnekler;

Televizyonlar bugünlerde bu habere de sıkça yer veriyor.
Seni hiç de sevmiyormuşum.
Geçenlerde onu yolda tek başına gezerken gördüm.
İnsan doğal olmayı da, başarmalıdır davranışlarından.

Not; Bağlaç olan -de hiçbir zaman benzeşmeye sertleşmeye uğramaz.

-ki Ekinin Yazımı

Türkçede 3 tane -ki eki vardır.

Sıfat Yapan -ki -> Birleşik yazılır. İsim nitelediği veya belirttiği için sıfattır.

İlgi Zamiri Yapan -ki -> Bitişik yazılır. İsmin yerini tuttuğu için birleşik yazılır.

Bağlaç olan -ki -> Ayrı Yazılır. Cümleleri sözcükleri veya söz gruplarını bağladığı için ayrı yazılır.

Not; Cümlede geçen -ki ekinin birleşikmi,Ayrıkmı yazıldığını anlamak için ki'den sonra -ler eki getirilir. -ler eki uyarsa bitişik, uymaz ise ayrı yazılır.

Örnek;

Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.->Duydum-ki-ler olmaz o yüzden ayrı yazılır.

Bahçedeki çiçekleri kim koparmış. -> Bahçedeki-ler olur bitişik.

Senki Beni en zor gününde yanlız bıraktın. -> Ki Ayrı Yazılacaktı.


-mi Ekinin Yazımı;

"mi ?" soru edat(ilgeç)  sözcükten her zaman ayrı yazılır. Cümleye soru pekiştirme ve zaman anlamı katar.Hepsinde "-de" eki ayrı yazılır.

Örnekler;

Sende bizimle gelecek misin?

Güzel mi güzel bir araba almış. -> Pekiştirme ayrı yazılır.

Aslı eve geldi mi beni arasın. -> "-mi" eki zaman anlamında olduğu için ayrı yazılmıştır.


-ler Ekinin Yazımı

"-ler" eki özel üretilen kesme işaretiyle ayrılmaz. "-ler" den sonra gelen ekde ayrılmaz.

Örnekler;

Bugün alilere gideceğiz.

Köylülerin tarihi zaferlerle doludur.


Ses Olayları ile İlgili Yazım Kuralları


Özel İsimlerin Yumuşaması (Değişimi) yazıya yansımaz.

Örnek;

Burak -> Burag'ın odası Burak'ın odası

Ünsüz Benzeşmesi (Sertleşmesi) yazıya yansıtılır.

Örnek;

Ağaçda-> Yanlış.
Ağaçta-> Doğru.


n-b çatışması yazılı ve sesli olarak yansıtılır. 

-> Penbe -> Yanlış Pembe-> Doğru

->Perşenbe ->Yanlış Perşembe->Doğru


Ünlü düşmesi yazıda gösterilmelidir.

Örnek;

Ağızın içi -> Ağzın içi


-yor Eki

"-yor" ekinin olmadığı yerlerdeki daralma yazım yanlışıdır.

Örnek;

Gelmiyecek -> Yanlış.

Gelmeyecek -> Doğru


Söylenişte Rastlanan yer değişmelere yazımda yer verilmesi yazım yanlışıdır.

Örnek;

Yanlız-> Yanlış.
Yalnız-> Doğru.


Kesme İşaretinin Önemli Kuralları


Kesme işareti özel isimlere getirilen çekim eklerini ayırmada kullanır.Yapım eki alırsa birleşik yazılır.

Örnek;

Türk'ün
İzmirli
Atatürkçü


Özel isme getirilen yapım ekinden sonra hangi ek gelirse gelsin kesme işareti kullanılmaz.

Örnek;

Kurum,kuruluş,dönem,çağ,devri adlarına getirilen ek yapım veya çekim eki olsada kesme işaretiyle ayrılmaz.

Örnekler;

Lale Devrinde
Tanzimat Döneminde
Güzel Sanatlar Akademisinin


Sayıların Yazımı

Sayılar yazıya geçirildiğinde ayrı yazılır

Örnekler;

Bugün yirmi yedi yaşına girdi.

İkişer -> Doğru Üçer-> Doğru

Not; Saatler yazılırken saatler ve dakikalar arasına nokta konur. Ve tam saatlerde dakika okunmaz.

Örnekler;

Bugün 14.15'te  buluşacağız. -> 14.15'te -> Doğru 14:15'te yanlış
Sınav15.00'da başlayacak  -> 15:00'da -> yanlış  15.00'te -> Doğru


Tarihlerin Yazılması

Tarihlerde önemli olan gün ve ay adlarıdır. -> gün ve ay adları sayıyla kullanılırsa büyük, sayıyla kullanılmaz ise küçük yazılır.

Örnekler;

Bu toplantı 28 Mayıs Cuma yapılacakmış -> Sayı var büyük

Haftaya pazar sınav var -> sayı yok küçük.

Not; Tarihlerde özel isim olarak kullanılmış ve büyük harfle başlamış ay isimlerine getirilenekler kesme işareti ile ayrılmaz. 

Örnek;

28 martın benim için önemi çoktur.


İkilemelerin Yazımı

İkilemeler ayrı yazılır ve ikilemeler arasındaki hiçbir noktalama işareti koyulmaz,ayrıca ikilemeye sözcükler ünlü düşmesine uğramaz.

Örnekler;

Doğru dürüst
Başa baş
Eğri büğrü
Sırt sırta
Teke tek


Yön adlarının Yazımı

Yön adları (kuzey,güney,batı,doğu) özel isimden önce gelirse büyük, sonra gelirse küçük harfle yazılırlar.


Örnekler;

Bu aralar Kuzey Afrika sellerle boğuşuyor. -> Yön özelden önce geldiği için büyük

Anaddolu'nun batısında bir deprem meydana geldi. -> Özelden sonra geldiği için küçük.


Kısaltmaların Yazımı

Büyük harfli kısaltmalarda harflerin arasına nokta koyulmaz. ( T.C ) Hariç

Kısaltmaya getirilen ekler açılmadan getirilir.

Örnekler;

TBMM'ye 
AB'yi
ÖSYM'ye
TCDD'ye

Kısaltma  K harfi ile biterse bu harf "ke" diye okunur.

Örnekler;

TDK'ye
TJK'ye
TSK'nin

Küçük harfli kısaltmalarda okunuş esas alınıp ek getirilir.

Örnekler;

Kg'nı
Cm'sini

Kısaltma sözcük gibi okunursa okunuşuna göre ek getirilir.

Örnekler;

MEB'in
YÖK'ün
TÜBİTAK'tan


Ünvan,Lakap,Meslek Adlarının Yazımı

Unvan,Lakap,meslek işleri bir özel isimle kullanıldığında büyük harfli yazılır.

Örnekler;

Reyhan Hanım
Sarı Selim
Mustafa Kemal Paşa

Akrabalık bildiren sözcükler küçücük harfle yazılırlar.

Örnekler;

Nurten Teyze
Hasan Ağabey
Rüstem Amca

Yer Adlarının Yazımı

Kıta,Bölge,Mahalle,İl,İlçe,Cadde,Sokak,Köy İsimleri hep büyük harfle başlar.

Örnekler;

Avrupa
Asya
Kemaliye
Manisa
Ödemiş
Türkiye
Küçük Köy
Atatürk mahallesi
Kızılay

Türk Dil Kurumu
Savaş ve Barış
Zafer Bayramı
Antep fıstığı
Polis Teşkilatı
Tanzimat Dönemi
Resmi Gazete
Atatürkçü


Satır Sonuna Sığmayan Sözcük Yazımı

Tek harf bırakılmaz

Örnek;

u-
çurtma -> Olmaz 

uçurt-
ma      -> Olur

Kesme İşareti koyulup devam edilir.

Örnek;

Edirne'
den


Birleşik sözcükler ulama yapılabilecek şekilde ayrılır.

Örnek;

Çuku-
rova
 

 

 

Noktalama İşaretleri

İki Nokta (:)
Noktalı Virgül (;)
Virgül (,)
Üç Nokta (...)
Nokta (.)
Soru İşareti(?)
Ünlem İşareti (!)
Tırnak İşareti (')
Parantez ( ( ) )


Yazım (İmla) Kuralları Konusu İçin Yapılan Yorumlar
Cinsiyetiniz?


  • yorum_avatar
    2020-06-07 ayşen

    renklendirme sayesinde konu başlıkları farklılık yaratıyor. buda daha hızlı bulmama yardımcı oldu teşekkür ederim başarılar